คณะกรรมการบริหาร
 
 
 
นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานกรรมการบริหาร
 
 

นางสาวบุญล้อม ประเสริฐสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
รองประธานกรรมการบริหาร
 
ดร.สุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการบริหาร
นายสมบุญ มาศประมุท
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง
กรรมการบริหาร
นายวานิช คล้ายสงคราม
ผู้อำนวยการสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการบริหาร
 
ว่าที่ร้อยโทสนธยา บัวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
สาขานางรอง
กรรมการบริหาร
 

นายฉัตรชัย เต็มเปี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
สาขานางรอง
กรรมการบริหาร

 
นายวัชรพันธ์ เจือจันทร์
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
เลขานุการ
 
นายสมปอง สุวรรณเพชร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ช่วยเลขานุการ