กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริการประชาชน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายวิโรจน์ เห็นสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สนง.คุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >

นางสาวอ้อยใจ   ปัดคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สนง.คุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >

 
นางสุวรรณณี  สุขเสน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
สนง.คุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
(เ็ป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
อ่านประวัติ >
นายวรวุฒิ   สุขประโคน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
(เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
   
นางปริญญา   ดีสระวินิจ
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
เรือนจำอำเภอนางรอง
  (เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นางสาวเฉลิมศรี     ลัทธิ
ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
เรือนจำอำเภอนางรอง
(เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
   
นางสาวธรชญา     ศิริธนชัยกุล
ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
เรือนจำอำเภอนางรอง
(เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นางอัสนีย์   อิงเสรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ (เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
 
นางอิษฎาวีร์  กฤษฎางค์พิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
(เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นายธรรมศาสตร์     ประเสริฐ์สังข์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
สาขานางรอง
(เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
 
นางวาสนา   แผนกระโทก
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ    
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
(เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >
นางณิชาภัทร แม้นศิริ
นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
(เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน)
อ่านประวัติ >

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มบริการประชาชน