หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ | ดาวน์โหลด | ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ
คู่มือการใช้งานระบบ Web Hosting ผ่าน FTP
1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม FTP เพื่ออัพโหลดเว็บไซท์ขึ้น Server
2. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Filezilla เพื่อเชื่อมต่อกับ Server
3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Filezilla ในการอัพโหลดเว็บไซท์ขึ้น Server

1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม FTP เพื่ออัพโหลดเว็บไซท์ขึ้น Server
  1.2 ทำการรันโปรแกรม ถ้าปรากฎข้อความดังรูป ให้กดปุ่ม RUN
  1.3 กดปุ่ม I Agree เพื่อตกลงเงื่อนไขการใช้โปรแกรม ตามรูป
  1.4 ถ้าปรากฎข้อความดังรูป ให้กดปุ่ม NEXT เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
  1.5 ในขั้นตอนดังกล่าวให้เลือกเช็คถูกหน้าข้อความ Desktop Icon แล้วกดปุ่ม NEXT เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
  1.6 กดปุ่ม Next เพื่อเลือกพาร์ทในการติดตั้งโปรแกรม ตามรูป
  1.7 กดปุ่ม Install เพื่อเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม ตามรูป
  1.8 กดปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม ตามรูป

2. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Filezilla เพื่อเชื่อมต่อกับ Server
  2.1 ทำการรันโปรแกรม Filezilla Client ที่อยู่บนหน้า desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  2.2 ถ้าปรากฎข้อความดังรูป ให้กดปุ่ม OK เพื่อเปิดโปรแกรม
  2.3 จะปรากฎโปรแกรม Filezilla ขึ้นมา ดังรูป
  2.4 ไปที่เมนู แฟ้ม -> จัดการที่อยู่ ดังรูป
  2.5 จะปรากฏหน้าจอ ตัวจัดการที่ตั้ง ให้ไปที่ปุ่ม สร้างที่ตั้งใหม่ ดังรูป
  2.6 ตั้งชื่อ ที่ตั้งของฉัน เป็นชื่อหน่วยงานของผู้ใช้ ดังรูป (ในตัวอย่าง คือ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
  2.7 ทำการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Server ดังรูป
 • โฮสต์ ให้ใส่ค่าเป็น = servicelink2.moj.go.th
 • ชนิดเซอร์เวอร์ ให้เลือกเป็น = SFTP - SSH File Transfer Protocal
 • Logontype ให้เลือกเป็น = ปกติ
 • ผู้ใช้ ให้ใส่ค่าเป็น = username ของหน่วยงาน (ในตัวอย่าง คือ chiangmai)
 • รหัสผ่าน ให้ใส่ค่าเป็น = password ของหน่วยงาน
  2.8 เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยให้กดปุ่ม เชื่อมต่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Server ดังรูป
  2.9 หลังจากเชื่อมต่อกับ Server ได้แล้วจะปรากฎ ดังรูป
 • หน้าต่างด้านซ้าย คือ แฟ้ม และไฟล์ต่างๆในเครื่องของเรา
 • หน้าต่างด้านขวา คือ แฟ้ม และไฟล์ต่างๆในเครื่องแม่ข่าย (Server)

3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Filezilla ในการอัพโหลดเว็บไซท์ขึ้น Server
  3.1 เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดขึ้นสู่เซอร์เวอร์ แล้วคลิกขวา เลือก อัพโหลด ดังรูป
  3.2 ไฟล์จะทำการอัพโหลดขึ้นสู่เซอร์เวอร์ โดยระยะเวลาขึ้นกับขนาดของไฟล์ และความเร็วอินเทอร์เน็ตในขณะนั้น ดังรูป
  3.3 โดยหลังจากทำการอัพโหลดขึ้นสู่เซอร์เวอร์เสร็จสิ้น จะมีแถบแสดงสถานะการรับส่งข้อมูลสำรวจตรวจสอบผลการอัพโหลด ดังรูป

MOJ ServiceLink Web Hosting

พัฒนาจากระบบ File Manager รุ่น 2.6a
(ล่าสุด 13/09/2551)