ระบบอีเมล์ผ่านเว็บ (OWA)
กระทรวงยุติธรรม


เข้าสู่ระบบอีเมล์
  (สำหรับข้าราชการ, เจ้าหน้าที่
  ภายใน สร. และ สป.ยธ.)


เปลี่ยนรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต,อีเมล์
  (ผ่านเครือข่าย Intranet
  ภายในกระทรวงเท่านั้น)ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ต
และอีเมล์กระทรวงยุติธรรม


คู่มือการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
และอีเมล์กระทรวงยุติธรรม


ระเบียบข้อบังคับในการขอใช้ E-mail กระทรวงยุติธรรม

  1. เป็นข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ E-mail Address ของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นรวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความเสียหายจากกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีและใช้ E-mail ของกระทรวงยุติธรรม ทางกระทรวงยุติธรรมจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆที่เกิดขึ้น
  4. ห้ามใช้ E-mail ของกระทรวงยุติธรรมในการสั่งซื้อ-ขายสินค้าผ่านทาง Internet
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการใช้งาน E-mail Address
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการระบบ E-mail เมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม หากเป็นการดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางระบบ E-mail ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 1 ชม.

เรื่องราวน่ารู้!!

"อีเมล์" , "E-Mail" , "Electronic Mail" หรือ "จดหมายอิเล็คทรอนิกส์"
คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่งสอบถามปัญหาการใช้งาน

หากต้องการสอบถาม หรือพบปัญหาในการใช้งานอีเมล์กระทรวงยุติธรรม
กรุณาแจ้ง ส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 02-141-5473
หรือส่งอีเมล์มาได้ที่