- โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายในจังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรม ซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี

-ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช

- ผู้เสียหายในคดีอาญาสามารถขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายได้ที่สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดสงขลา

- ปรึกษากฏหมายฟรี โดยทนายและที่ปรึกษาทางกฎหมายฟรี ที่ำสำนักงานยุติธรรม จังหวัดสงขลา

 

- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

 

ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลไก

การจัดการความขัดแย้งของชุมชน(ระดับภูมิภาค) ปี ๕๒

วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

 

 

 

 

 

 
         
   
 
         

 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรมในจังหวัดสงขลา