โครงการเสวนา “การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมกับศาลยุติธรรม”
ในระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 


 


โครงการเสวนา “การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมกับศาลยุติธรรม”
ในระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องหอยขาว ชั้น 2 โรงแรมร้อยเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด
กระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ข้าราชการศาลยุติธรรม


 
 
   
โครงการเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดขึ้นวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ขนอม ซันไรส์รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด กระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ ผู้บัญชาการตำรวจภาค ๘