Link

 *
กรมคุมประพฤติ

 * กรมพินิจและคุ้มครอง
     เด็กและเยาวชน

 * กรมราชทัณฑ์
 * กรมคุ้มครองสิทธิและ
     เสรีภาพ

 * สำนักงานป้องกันและ
     ปราบปรามยาเสพติด

 * กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 * กรมบังคับคดี
 * สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 

เมนูหลัก

 * โครงสร้างและระบบการ
     บริหารสำนักงานยุติธรรม
     จังหวัด
 * งานบริการประชาชน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม


ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ท่านปิติธรรม  ฐิติมนตรี)
ได้กล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีต่อ  คลิก

 

โครงการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1
ต. หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
10มีค.52
คลิก


 
โครงการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2
ต. ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธา
10เม.ย.52
ลิก


 
จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอทัพทัน
22 ธ.ค.51
ลิก


 
ังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอลานสัก
6 ก.พ.52
ลิก


 
จังหวัดเคลื่อนที อำเภอห้วยคต
25 มี.ค.52
ลิก
23 ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร.056-571336
 
webmaster Email : nirat_p@msn.com
 นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานคุมประพฤติ

จังหวัดอุทัยธานี
ประธานยุติธรรมจังหวัด
 


นายชูเกียรติ บุญทัน
ผอ.สถานพินิจ ฯ
รองประธาน ฯ
 


นางรุจิรา ไพบูลย์
ผอ.สนง.บังคับคดี
กรรมการ
 

นายต่อศักดิ์ สวนใจ
ผบ.เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ